Förvärvspolicy för Uppsala universitetsbibliotek

Innehåll:

Som riktlinje och stöd för Uppsala universitetsbiblioteks förvärvsverksamhet finns en övergripande förvärvspolicy samt förvärvsplaner för de ämnesinriktade enheterna. Dessa riktlinjer klargör målen för förvärvsverksamheten för bibliotekspersonal, användare och samarbetande institutioner och möjliggör ett konsekvent mediaurval och ett ändamålsenligt och effektivt utnyttjande av medieanslagen.

Förvärvspolicyn utgår från universitetets och universitetsbibliotekets mål och strategier.

Förvärvspolicyn fastställdes av överbibliotekarien den 25 mars 2015 (dnr UB 2015/30).

Allmänna riktlinjer

Uppsala universitetsbibliotek ska förvärva tryckt litteratur, elektroniska resurser samt handskrifter, kartor och bilder till stöd för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom universitetets vetenskapsområden.

Kvalitet, konsekvens och bredd i samlingarna ska garanteras för att tillgodose framtida forskningsområden och utbildning. Allt material som införlivas med samlingarna ska, oavsett förvärvssätt, ha varit utsatt för en saklig bedömning.

Som en del av bibliotekets förvärvspolicy skall säkerställas att bibliotekets samlingar även innehåller litteratur med genusperspektiv, samt litteratur som inte utgår från den heterosexuella normen.

Vi strävar efter ett förvärv i samarbete med universitetets institutioner och forskare. Förvärvsarbetet ska vara flexibelt och kunna anpassas till de förändringar som sker inom Uppsala universitet.

Uppsala universitetsbibliotek prioriterar inköp av digitala resurser när så är motiverat. Detta inbegriper såväl databaser som e-tidskrifter och e-böcker. Det digitaliserade förvärvet omfattas av samma riktlinjer som det tryckta materialet.  

Förvärvspolicyn ska vara ett stöd i detta arbete och bör uppdateras kontinuerligt.

Riktlinjer för olika typer av media

Böcker

Universitetsbiblioteket förvärvar akademisk litteratur genom ämnesbevakning och inköpsförslag. Elektroniska utgåvor av monografier kan i vissa fall föredras för att underlätta tillgängligheten för användarna. Biblioteket följer de statliga avtalen gällande inköp av tryckta böcker.

Databaser

Universitetsbiblioteket eftersträvar en god tillgång till och en jämn fördelning av databaser inom universitetets ämnesområden.

Tidskrifter

Merparten av de tidskrifter som biblioteket förvärvar är elektroniska utgåvor, oftast ingår de i stora paket som förlagen erbjuder. Köp av enstaka titlar sker främst på initiativ av bibliotekets användare som skickar in inköpsförslag. Elektroniska utgåvor av tidskrifter föredras för att underlätta tillgängligheten för användarna. Biblioteket följer det nationella ramavtalet för inköp av tidskrifter.

Referenslitteratur

Ett visst basbestånd av mera övergripande karaktär samt aktuella handböcker och uppslagsverk bör finnas som referenslitteratur vid varje biblioteksenhet. Vid anskaffande av referenslitteratur föredras den elektroniska publiceringsformen, som ger större tillgänglighet och bättre möjlighet till snabb uppdatering. 

Kurslitteratur

Anskaffning av relevant kurslitteratur skall ombesörjas av de olika enhetsbiblioteken. Eftersträvad nivå är ett exemplar av varje kursbok på grundnivå. För att underlätta tillgängligheten för studenterna köps kursboken som e-bok när så är motiverat. Målsättningen är att kurslitteraturen ska finnas tillgänglig vid kursstart. Detta görs i samarbete med universitetets institutioner och lärare.

Avhandlingar och uppsatser

Avhandlingar utgivna vid Uppsala universitet skall införlivas i bibliotekets fysiska samling och publiceras i DiVA, Uppsala universitets digitala vetenskapliga arkiv. Uppsatser och examensarbeten i fysisk form förvärvas inte.

Kontroversiellt material

Uppsala universitetsbibliotek skall stödja principen om det fria ordet och yttrandefriheten. För forskningsändamål skall även kontroversiellt material kunna täckas in. 

Förvärvssätt

Leverantörer och avtal

Uppsala universitet följer de statliga avtalen för inköp av tryckta böcker och tidskrifter.

Inköpsförslag

Biblioteket välkomnar inköpsförslag från forskare, lärare och studenter.  

Användarstyrt förvärv

Biblioteket följer utvecklingen av modeller för användarstyrt förvärv av e-böcker, till exempel PDA (Patron-driven acquisition) och EBA/EBS (Evidence based acquisition/selection), som erbjuds av förlag och leverantörer. Biblioteket är positivt till modeller som tydliggör användarnas önskemål och testar och använder sig av användarstyrda modeller när det är lämpligt.

Antikvariska köp

Antikvariska förvärv förekommer om det finns speciella skäl, till exempel luckor i samlingarna, förkomna böcker eller klassiker som inte köpts in. Avdelningen för specialsamlingar ansvarar även för förvärv av relevant äldre och unikt material.

Donationer

Universitetsbiblioteket har endast möjlighet att i begränsad omfattning ta emot donationer. Vi förbehåller oss alltid rätten att göra eget urval ur materialet samt att fritt förfoga över mottaget material. 

Fjärrlån - förvärv

Fjärrlånebeställningar av böcker utgivna de senaste åren, som kan bedömas inkomma inom rimlig tid, omvandlas från fjärrlån till förvärv. 

Pliktleveranser

Genom lagen om pliktleveranser erhåller Uppsala universitetsbibliotek ett exemplar av allt svenskt tryck. Pliktlevererat material fördelas till de olika enheterna efter ämnesinriktning. 

Utvärdering och underhåll av samlingarna

Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek med ansvar att bygga samlingar med kvalitet och kontinuitet för forskning, högre utbildning och bevarande av kulturarvet.

Genomgång och gallring av enhetsbibliotekens boksamlingar bör ske regelbundet och med respekt för ovan angivna grundprinciper.

Vid behov av gallring skall följande kriterier gälla:

  • årgångar av tidskrifter som finns i elektronisk form och som har en säker arkivering kan gallras
  • dupletter och uttjänta böcker kan gallras
Senast uppdaterad: 2021-06-18