Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 80 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis (AUU). Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Redaktionskommittén för AUU beslutade vid möte den 28 april 2021 om ny arbetsordning för verksamheten. Ladda ned och läs den nya arbetsordningen.

Många av våra publikationer finns fritt tillgängliga för nedladdning i DiVA, Uppsala universitets vetenskapliga arkiv. Läs mer om bibliotekets stöd i publiceringsfrågor.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet, om hur du enkelt kan köpa våra publikationer på webben och om hur du som forskare knuten till Uppsala universitet kan söka tryckningsbidrag. Du kan också läsa mer om det nationella projektet Kriterium, som syftar till att stärka den vetenskapliga monografin som publiceringsform och se Kriteriums presentation om den vetenskapliga bokens framtid från Bokmässan i Göteborg 2019.

Aktuella titlar

Här följer ett urval av aktuella titlar ur actaseriernas utgivning. Du kan köpa, låna eller ladda ner fulltext av de flesta titlar genom att klicka på någon av länkarna nedan. Böckerna finns också vanligtvis att köpa i butiken på Carolina Rediviva i Uppsala.

Vår aktuella bemanningssituation kan påverka svarstider och posthantering  Räkna därför med något längre leveranstid för din beställning.

Our current staffing situation might affect handling and shipping. Please allow for additional time for delivery of your order.

En komplett lista över de senaste årets utgivning går att söka i DiVA. Du kan också hitta ett urval av tidigare actatitlar och ett urval av tidigare avhandlingar publicerade i Actas serier här på vår sida.

Kommande titel

Hans Ellegren
Kungl. Vetenskaps-Societeten i 1800-talets Uppsala
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 325 s.
Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ser. 5, volumen extra ordinem editum 7

Utkommer i slutet av augusti.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, grundad 1710, går in i 1800-talet som ägare av en landets största naturaliesamlingar, en av dåtidens viktigaste infrastrukturer. En adjunkt anställs för samlingarnas vårdande och det är ett styvt jobb att ordna materialet på ett systematiskt sätt. Den egensinnige Göran ­Wahlenberg sköter uppgiften en period liksom storsamlaren Gabriel Marklin. Societeten driver ett eget forskningsprojekt som går ut på att mäta temperaturen nere i jorden. Det är den nya värmeläran som empiriskt testas. Den experimentella fysiken blir överlag allt starkare i Uppsala och det märks på flera sätt inom Societeten. Anders Jonas Ångström och Robert Thalén tar över som sekreterare efter Elias Fries, och det symboliserar att botanikens starka ställning i sällskapet och i lärdomsstaden är över. Under 1800-talet förbättras ekonomin och man kan dela ut stipendier till yngre forskare och har råd att bygga ut fastigheten. Carl von Linnés änka Sara Lisa ger Societeten en unik donation för att möjliggöra utdelandet av Linné­priset till hennes makes minne.

I sin tredje bok om Kungl. Vetenskaps-Societetens historia tar Hans Ellegren läsaren med på en resa genom 1800-talets Uppsala. Romantiken flödar i början av seklet och där finns Malla Silfverstolpes fredagssalonger. Universitetet ändrar sin karaktär när regelverket förnyas, forskningen får större betydelse och en mängd nya professurer inrättas. Järnvägen kommer till Uppsala 1870 och förbinder staden med omvärlden. Då försvinner också hotet om att flytta delar av, eller till och med hela, universitetet till Stockholm. När år 1900 närmar sig står Societeten i kontakt med organisationer världen över genom utbyten med sin tidskrift Nova Acta.


Åsa Henningsson, Johan Sjöberg & Krister Östlund (red.)
Utställningssalen i Carolina Rediviva – Uppsala universitetsbibliotek: Katalog över den permanenta utställningen
Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek, 2022, 150 s.
Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger 57

Inför ombyggnaden av Carolina Rediviva 2017–2019 beslutades att bibliotekets utställningssal, som funnits i den norra delen av byggnaden sedan 1917, skulle flyttas till den södra sidan och få ny inredning och utformning. Samtidigt skulle den dåvarande utställningen, Expo Rediviva, avslutas och en ny arrangeras. Invigningen av den nya utställningssalen skedde den 14 juni 2019 och samordnades med firandet av 350-årsjubileet av universitetskansler Magnus Gabriel De la Gardies storslagna donation av handskrifter, däribland klenoden bland klenoder, Silverbibeln, som den 14 juni 1669 överlämnades till universitetsbiblioteket.

Texterna i föreliggande katalog har skrivits gemensamt av bokens redaktörer. Många av texterna bygger dock på uppgifter och formuleringar som har utformats av tidigare generationer bibliotekarier. Mycket av materialet i utställningen har redan beskrivits i artiklar och visats i utställningar. På så sätt har en kunskapsbank byggts upp inom biblioteket ur vilken information har kunnat återvinnas i arbetet med denna katalog. [Läs mer om Utställningssalen i Carolina Rediviva]

Köp Utställningssalen i Carolina Rediviva
Låna Utställningssalen i Carolina Rediviva
Ladda ned Utställningssalen i Carolina Rediviva

English edition: The Exhibition Hall at Carolina Rediviva


Astrid Wendel-Hansen, Katarina Nordström & Francisca Hoyer (eds.)
To Take Us Lands Away: Essays in Honour of Margaret R. Hunt
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 336 s.
Studia Historica Upsaliensia 274

To Take Us Lands Away is a Festschrift in honour of Margaret R. Hunt, Professor of History at Uppsala University. The essays in this book span a wide range of locations in both time and place, reflecting the breadth of Hunt’s scholarly interests and the far reach of her professional network. Many of the contributions revolve around topics, themes, and questions that have been central to Hunt’s research, such as marital and gender relations in early modern times, legal systems, class formation, maritime history, human–animal encounters, and travel narratives and encounters. In addition, the book includes a contribution by her former classmates from graduate school at NYU, reflecting on her life and work.

Köp To Take Us Lands Away
Låna To Take Us Lands Away
Ladda ned To Take Us Lands Away


Hiroshi Maruyama et al (eds.)
Decolonizing Futures: Collaborations for New Indigenous Horizons
Uppsala: Uppsala University Hugo Valentin Centre
Uppsala Multiethnic Papers 57

Decolonizing Futures: Collaborations for New Indigenous Horizons finds its origin in the International Conference on the Policy Towards Indigenous Peoples in Ainu Mosir, co-hosted by the Centre for Minority and Environmental Policy Studies and Menoko Mosimosi (Ainu Women’s Association) in December 2017, the tenth anniversary of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Inspired by the discussions that took place over those five days about the challenges that Indigenous peoples still face, this volume considers the following: is the Declaration truly a path towards decolonizing Indigenous futures, or do we need other frameworks? 

Over the course of seventeen chapters, the authors of this volume employ an assemblage of local knowledges to imagine Indigenous futures in the post-UNDRIP era. It follows that their evaluation of UNDRIP is not limited to the boundaries within which the Declaration was formulated — state legal systems or international law — but also considers broader Indigenous and decolonial perspectives. This volume takes seriously the call to multivocality and asks what it truly means to be Indigenous in the post-UNDRIP era from the perspective of research, art, and activism. As such, it features both academic and artistic contributions, building pathways towards decolonizing Indigenous futures through multivocal expressions.

Köp Decolonizing Futures
Låna Decolonizing Futures
Ladda ned Decolonizing Futures


Anna Lampadaridi, Vincent Déroche et Christian Høgel (eds.)
L'histoire comme elle se présentait dans l'hagiographie byzantine et médiévale/Byzantine and Medieval History as Represented in Hagiography
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, xii + 246 s.
Studia Byzantina Upsaliensia 21

Le présent volume rassemble la plupart des communications présentées lors du colloque << L’histoire comme elle se présentait dans l’hagiographie / Byzantine History as represented in Hagiography >> qui a eu lieu à Paris (Collège Sainte-Barbe / INHA), les 8 et 9 décembre 2017.

Köp L'histoire comme elle se présentait dans l'hagiographie byzantine et médiévale
Låna L'histoire comme elle se présentait dans l'hagiographie byzantine et médiévale
Ladda ned L'histoire comme elle se présentait dans l'hagiographie byzantine et médiévale


Thor Rydin
In the Image of Loss: A new perspective on the works of Johan Huizinga (1872–1945)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 262 s.
Uppsala Studies in History of Ideas 56

“I no longer understand it, and I no longer care for it,” Johan Huizinga, Professor of General History at Leiden University, said about his own field to his undoubtedly perplexed students at the opening of the academic year in 1919. The Great War had shocked him to the bone: states, traditions, norms and communities that until only recently had seemed part of life’s unquestionable fabric had been torn apart – and though Huizinga did not know at the time, more experiences of loss and upheaval were soon to follow. Other than he announced in 1919, however, Huizinga continued to “care” for and write history after the war; or rather, “history” became a way of “caring” for himself and others in times of rupture. Today, Huizinga is commonly ranked among the most eminent cultural historians of his century.

This dissertation examines through the lens of Huizinga’s work how “experiences of loss” mediated not only a different angle on particular historical periods but renegotiated the meaning and purpose of “history” just before and during the interwar period. Against the background of loss, "history" became a way of life to Huizinga – a way of organizing thoughts and passions in unsteady times. By making this argument, this dissertation makes two claims: one historical, the other historiographical. Historically, it offers a new and original perspective on an iconic and celebrated historian and his times. Historiographically, it produces a case in point for an “experiential” approach to authors, and historians in particular, writing in times of great uncertainty.

Köp In the Image of Loss
Låna In the Image of Loss
Ladda ned Feber i interaktion


Tiina Pitkäjärvi
Mer än bara vara rosa: Bröstcancertematiserande kampanjer i Sverige (2015–2016) som social praktik
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 206 s.
Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 23

I denna avhandling undersöks hur engagemang i bröstcancertematiserande
kampanjer konstrueras i massmediala sammanhang i dagens Sverige. Hur
konstrueras, tolkas och förhandlas syftet med kampanjerna? Hur legitimeras
kampanjpraktikerna? Hur erbjuds deltagande i dem? Den första frågan och
analysen leder till tre huvudteman som undersöks närmare. För det första
kommodifiering av det sociala deltagandet, så att detta fungerar som en vara
på en marknad, för det andra folkhälsa och individens hälsa med fokus på
upplysning och riskhantering och för det tredje hur kroppslig normkritik och
bildhandlingar kan användas i emancipatoriskt syfte. Avhandlingen anlägger
också ett socialsemiotiskt och performativt perspektiv på känslor och betraktar
dem som resurser för meningsskapande.

Köp Mer än bara vara rosa
Låna Mer än bara vara rosa
Ladda ned Mer än bara vara rosa


Klara Bertils
Feber i interaktion: Kropp, kunskap och legitimitet i svenska primärvårdssamtal
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 206 s.
Studia Linguistica Upsaliensia 28

Feber är ett universellt välkänt tecken på sjukdom och inflammation, och någonting
vi alla har erfarenhet av. En hand på pannan är en närmast ikonisk bild av att
undersöka om någon är sjuk, och vi tenderar att vara mer motiverade att stanna
hemma från jobbet om vi har feber än om vi inte har det. I vården är patienters
kroppstemperatur ett viktigt underlag för bedömning och behandling. Feber är
på så vis å ena sidan ett vardagligt och välkänt fenomen som vi är vana att själva
mäta hemma, å andra sidan ett kliniskt fenomen i en professionell medicinsk
kontext.

I avhandlingen undersöks hur vårdpersonal och patienter med symptom på
luftvägsinfektion talar om, mäter och förhandlar om betydelsen av kroppstemperatur.
Genom detaljerad sekventiell analys av människors verbala, förkroppsligade
och materiella interaktionella resurser studeras människors aktiviteter och
meningsskapande i 97 videoinspelade primärvårdsbesök. Analysen behandlar
bland annat hur patienter lägger fram sitt behov av vård, hur deltagarna hanterar
patienten som dels subjekt och samtalspartner, dels objekt för fysisk hantering
och mätning, samt hur olika referensramar för normalitet aktualiseras. Avhandlingen
sätter ljuset på en till synes trivial rutinuppgift, och visar på människors
kunskapsförhandlingar, självframställning och multimodala kollaborativa aktiviteter
i gränslandet mellan det vardagliga och det medicinska.

Köp Feber i interaktion
Låna Feber i interaktion
Ladda ned Feber i interaktion


Lior Becker
A Mention to Those not Mentioned: Yizkor Books and Holocaust Memory 1943–2008
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 341 s.
Studia Historica Upsaliensia 273

Yizkor books are communal memorial books commemorating Jewish communities destroyed in the Holocaust, produced as a result of communal activity. This study analyses the production and function of Yizkor books. It answers questions regarding who produced them, why, when, where and in which languages and discusses the roles the books played, and the memory they produced in relation to Jewish, Israeli and American memory culture.

This is the largest survey of Yizkor books to date, using more than 1,500 texts by Yizkor book publishers, editors and other important figures as primary sources, as well as thirty complete books, It provides new historical knowledge on the people who initiated and took part in the publication process, the kind of Holocaust memory produced, and how the composition of the editorial and publishing groups, , the languages of publication and the memory of the Holocaust contained in the books changed over time and place. The results are further developed and contextualized using theories on collective memory. [Läs mer om A Mention to Those not Mentioned]

Köp A Mention to Those not Mentioned
Låna A Mention to Those not Mentioned
Ladda ned A Mention to Those not Mentioned


Malin Löfström
Språklig stil och stajling bland finlandssvenskar i Stockholm: – ett mobilitetsdialektologiskt perspektiv
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 220 s.
Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 22

Avhandlingen undersöker språklig stil och stajling bland västnyländska finlandssvenskar i Stockholm i ett material som består av intervjuer och smågruppssamtal med elva deltagare. Avhandlingens syfte är att undersöka den språkliga stilen när deltagarna samtalar med en sverigesvensk person. Syftet är också att söka rimliga förklaringar till varför de enskilda individernas språkliga stil och stajling ser ut som de gör i relation till deras identitet och till den sociala betydelse de tillskriver språk och språkförändring.

Teoretiskt tar undersökningen avstamp i traditionell variations- och sociolingvistik och i modern sociolingvistisk teori. De två paradigmen speglas i analysmetoder och förklaringsmodeller. All språklig analys utförs på sekvenser ur intervjuerna, medan analys av identitetsaspekter och metaspråk utgår från både intervjuer och smågruppssamtal. [Läs mer om Språklig stil och stajling]

Köp Språklig stil och stajling
Låna Språklig stil och stajling
Ladda ned Språklig stil och stajling


Lars Burman
Om bibliotek och litteratur: Texter 2012–2022
Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek, 2022, 195 s.
Scripta Minora Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis 25

En text i en blogg fångar ögonblicket, och med tiden blir den ett vittnesmål om hur författaren en gång tänkte och kände. Lars Burman började blogga 2012, och i den här volymen har han samlat 84 av sina texter från nätet. Den sista är skriven våren 2022. Författaren har inför publiceringen skrivit för- och efterord, men också försett texterna med noter, där han kommenterar dem med historisk distans.

Lars Burman är professor i litteraturvetenskap och sedan 2012 överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. I boken samsas därför essäer om litteratur med betraktelser om svenska och internationella biblioteksfrågor.

Köp Om bibliotek och litteratur
Låna Om bibliotek och litteratur
Ladda ned Om bibliotek och litteratur


Pernilla Tunberger
Earning, caring, and the quest for sustainable societies: Toward stable evolution?
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 221 s.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 207

This thesis studies changing conditions for earning and caring in Italy and Sweden, two cases out of a population of European welfare states facing similar challenges and processes of labor market liberalization affecting conditions for earning, but also for caring. Focus is on how such processes of change affect individual living conditions for earning and caring, as well as on how societies change as a result of changing individual living conditions. The theoretical framework is grounded in feminist institutionalism and multiple equilibria theory, with focus on the interrelation of earning and caring and on how the interaction of formal and informal institutions demarcates and stratifies individual room for maneuver - but also on how such room for maneuver aggregates to affect the evolutionary path of societies. The thesis makes a point of analyzing links between macro and micro levels, in both directions, as a way to offer a fuller and more accurate analysis of how and why societies evolve. [Read more about Earning, caring, and the quest for sustainable societies]

Köp Earning, caring, and the quest for sustainable societies
Låna Earning, caring, and the quest for sustainable societies
Ladda ned Earning, caring, and the quest for sustainable societies


Fernando Matai Manjate
Something Good but Nothing to be Proud of: Inheritance and Succession Practices, and Sociopolitical Stakes in Times of Decentralization in Marracuene, Mozambique
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 253 s.
Uppsala Studies in Cultural Anthropology 63

This ethnographic study focuses on inheritance and succession practices and sociopolitical stakes in present-day Marracuene in southern Mozambique. It explores how in contexts of rapid economic, social, cultural and political change, individuals, social actors and institutions deal with inheritance and succession rights, both when the property holders and incumbents are still alive and after they have passed away. Besides exploring legal processes, this study approaches inheritance and succession as social, cultural, economic and political processes. [Read more about Something Good but Nothing to be Proud of]

Köp Something Good but Nothing to be Proud of
Låna Something Good but Nothing to be Proud of
Ladda ned Something Good but Nothing to be Proud of


Helen Rossil
Kingotone og brorsonsang – folkelig salmesang i Danmark: Fra salmebøger og lydindspilninger
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 348 s.
Studia Musicologica Upsaliensia 31

This dissertation investigates folk hymn singing traditions in Denmark in the nineteenth and early twentieth century, which are rooted in the congregational singing from times of the Reformation. The melodic and vocal style of these traditions are closely connected to the hymnals of Thomas Kingo (1634-1703) and Hans Adolph Brorson (1694-1764). The folk hymn singing mainly thrived in environments of revivalism. The traditions were transmitted until modern times, where five musicologists made audio recordings with the groups of people who could still sing in the old style. [Read more about Kingotone og brorsonsang]

Köp Kingotone og brorsonsang
Låna Kingotone og brorsonsang
Ladda ned Kingotone og brorsonsang


Juvêncio Manuel Nota
Women and Biological Research Careers in Higher Education in Mozambique: A Case Study of Two Public Universities
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 286 s.
Uppsala Interdisciplinary Gender Studies 2

The issue of women’s experiences in biological research careers in academia in Mozambique is under-researched. This lack of knowledge does not enable the country to design structural tools that can help women to overcome the obstacles and challenges they face and hence boost their career progression in academia. This thesis aims to fill this knowledge gap by examining the reported experiences of senior and junior women in biological research careers located in two different sociocultural and academic settings in Mozambique. My concern is with how the societal and institutional features of the academic settings in which female biologists are situated shape their biological research careers and how they made sense of these experiences. [Read more about Women and Biological Research Careers]

Köp Women and Biological Research Careers
Låna Women and Biological Research Careers
Ladda ned Women and Biological Research Careers


Armel Cornu
Enlightening Water: Science, market & regulation of mineral waters in eighteenth-century France
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 497 s.
Uppsala Studies in History of Ideas 55

This thesis investigates the process through which French mineral waters were conceptually and materially transformed by the forces of market, regulation, and science during the Enlightenment. Tracing this process deepens current understandings of eighteenth-century societies, and presents a novel image of the development of medicine and chemistry.

Eighteenth-century mineral waters were no longer confined to discrete spa towns. Instead, their use had become a kingdom-wide phenomenon, thanks to developments in bottling. Increased access to mineral waters caught the interest of medical and chemical practitioners who wanted to explain the striking properties of the waters and ensure they were sold fairly and safely. This culminated in the 1776 creation of a dedicated regulatory institution, the Société de Médecine, which attempted to legislate the market of mineral waters. [Read more about Enlightening Water]

Köp Enlightening Water
Låna Enlightening Water
Ladda ned Enlightening Water


Alexandra Lebedeva
Justice and Politics: On the Depoliticization of Justice Claims in the Work of Truth Commissions
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 330 s.
Uppsala Studies in Social Ethics 53

Truth commissions have become a widespread and normalized institutions for addressing past human rights violations. One of the central ideas behind the concept of truth commissions is that it is necessary to establish the truth about the past and allow victims to speak publicly about the violations to which they have been exposed. Truth and truth-telling are presumed to contribute to justice in the aftermath of large-scale human rights violations. The aim of this study is to critically analyse the concept of truth commissions by looking at three normative assumptions that underlie their establishment and their work. The three normative assumptions are problematized with the help of three research questions concerning a tenable understanding of justice in the aftermath of large-scale human rights violations, the role of truth for justice, and the impacts of truth-telling, respectively. [Read more about Justice and Politics]

Köp Justice and Politics
Låna Justice and Politics
Ladda ned Justice and Politics


Mats Morell
Agrar revolution: Jordbruksproduktionen i Uppsala och Västmanlands län 1750–1920
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 468 s.
Uppsala Studies in Economic History 121

Den agrara revolutionen innebar att produktion och produktivitet i jordbruket ökade. Tidigare hade stark folkökning, via avtagande avkastning, inneburit att mer livsmedel kunnat produceras endast till stigande priser. Levnadsstandarden hade sjunkit och expansionen hade avstannat. De organisatoriska och tekniska förändringar som den agrara revolutionen innebar bröt detta mönster. I Sverige växte folkmängden snabbt från början av 1800-talet. Ändå förbättrades livsmedelsstandarden samtidigt som livsmedelsexporten ökade. Växande skaror icke-jordbrukare kunde försörjas. Resurser frigjordes för andra verksamheter.

I den här boken diskuteras innebörden och användningen av begreppet ”agrar revolution”. Dessutom skattas, med utgångspunkt i lantmäterihandlingar och tidig jordbruksstatistik, produktions- och produktivitetsökningen i två län i Mälardalsregionen, som ansetts ha haft en långsam utveckling under 1700- och 1800-tal. Det visas att tillväxten var påtaglig alltifrån 1810–20, att den först innebar en ökning av växtproduktionen och att jordbruket efter mitten av 1800-talet alltmer styrdes över mot ökad animalisk produktion.

Köp Agrar revolution
Låna Agrar revolution
Ladda ned Agrar revolution


Heimir Pálsson
Uppsala-Edda: The textbook DG 11 4to
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 177 s.
Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 54

The university library in Uppsala houses a manuscript that is believed to have been written in Iceland during the first quarter of the 14th century, perhaps even as early as the year 1300. According to the rubric on f. 2r (p. 1), it contains the work Edda as put together by Snorri Sturluson.

The manuscript found its way to Sweden when Magnus Gabriel De la Gardie arranged for the purchase of a chest of books from the estate of Danish rector Stephan Stephanius of Sorø, Zealand, in 1650. Stephanius had received the book as a gift from his friend Brynjólfur Sveinsson, later Bishop of Skálholt, in 1639. Little else is known of the history of this manuscript, which has since often been referred to as Uppsala-Edda.

The version of Snorri’s Edda discussed in this book is only preserved in one single manuscript, in which the work is internally divided with unrelated yet thematically connected material from other sources. The book especially discusses the parts of the work most often referred to as Uppsala Edda, while paying close attention to the fact that the DG 11 4to manuscript is itself an independent textbook that deserves to be understood and explained as such.

Köp Uppsala-Edda
Låna Uppsala-Edda
Ladda ned Uppsala-Edda


Jan Ove R. Ebbestad och Jan Romgard
Otto Zdansky: The scientist who discovered Peking Man and explored China’s fossil past
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 248 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 123

During his nearly three years in China, the Austrian-Swedish palaeontologist Otto Zdansky (1894–1988) made pioneering discoveries of fossil faunas that greatly enhanced the understanding of the evolution of Chinese vertebrates. The most important was found in 1921 during his very first field trip in the country, to Zhoukoudian outside Beijing, where he discovered a fossil human tooth of Peking Man (Homo erectus pekinensis). Zdansky had come to Sweden in 1920 as an exchange student at Uppsala University, before travelling to China to take part in the Sino-Swedish science collaborations run there by the geologist Johan Gunnar Andersson. At the time there was an ongoing scientific race to find conclusive evidence of early Man in Asia, and although Zdansky never made much out of it, his discovery of Peking Man became a world sensation. Soon Zdansky also excavated some of the first dinosaurs ever found in China and surveyed the so-called Hipparion fauna that today is of great importance for the understanding of ancient climate changes.

This book celebrates the 100th anniversary of both the ground-breaking discovery of Peking Man and of Otto Zdansky’s arrival in China. It tells the story of Zdansky’s life, tracks his fieldwork in China, explains his scientific achievements and also presents for the first time his own memoirs illustrated with photos, drawings and documents from Swedish archives. The book also includes a Chinese translation of Zdansky's memoirs.

Köp Otto Zdansky
Låna Otto Zdansky
Ladda ned Otto Zdansky


Maria Schildt
The Music in the Finspong Collection
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 138 s.
Studia Musicologica Upsaliensia 30

The Finspong collection (Finspongssamlingen), kept in the Norrköping City Library, constitutes one of the largest historical book collections in Sweden, comprising about 35,000 volumes. It includes a considerable amount of music: about ninety printed publications and thirty music manuscripts, almost all collections of multiple pieces, dating from 1600 to the late nineteenth century. Many of the pieces included in the manuscript volumes are known to have survived only there and more than a fifth of the printed publications are seemingly unica. The international character of the collection can provide a point of departure for studies addressing issues related to, for example, music transfer and different ways of adaptation of the music to a local context.

Although the Finspong collection contains one of the more comprehensive historical music collections surviving in Sweden, it has been without a modern catalogue. The aim of this publication is thus to present a modern and detailed catalogue with a focus on the material – the printed and handwritten sources, as well as the musical repertoire they include in order to facilitate further studies of this music material. The book also deals with issues related to ownership of the musical items and provides an attempt to produce a chronological reconstruction of the accumulation of the music in the collection.

Köp The Music in the Finspong Collection
Låna The Music in the Finspong Collection
Ladda ned The Music in the Finspong Collection


Carina Jahani, Nagoman Baloch & Taj Baloch (eds.)
Unheard Voices: Twenty-one short stories in Balochi with English translations
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 297+159 s.
Studia Iranica Upsaliensia 40

This book presents twenty one Balochi short stories in Balochi-Latin and Balochi-Arabic script, as well as English translations and introductions of the authors in English. The stories have been edited to correspond to the grammatical and orthographic standards adopted by the Balochi Language Project and are arranged according to three themes: Human Relations, Man and his Environment, and Exile. [Read more about Unheard Voices.]

Köp Unheard Voices
Låna Unheard Voices
Ladda ned Unheard Voices


Carl Sjösvärd Birger
”Den katolicerande riktningen i vår kyrka”: Högkyrklig rörelse och identitet i Svenska kyrkan 1909–1946
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 513 s.
Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 52

Under 1900-talets första hälft förändrades samhälle och kyrkoliv i Sverige på många sätt. Olika synsätt och strategier framfördes som gällde hur Svenska kyrkan skulle framträda under nya förutsättningar, inte sällan knutna till en syn på den som en folkkyrka eller nationalkyrka.

Under denna tid växte en högkyrklig rörelse fram i Svenska kyrkan. Präster och lekfolk på olika platser i landet bildade sammanslutningar, ofta av ordensliknande karaktär, som tillsammans utgjorde ett rörelsenätverk. Rörelsen tog intryck av kontakter med kyrkor i utlandet men anknöt också till det som man uppfattade som en svensk kyrklig tradition. Den blev misstänkliggjord och betraktades som kontroversiell i sin samtid, men förespråkade också mycket som senare under 1900-talet har fått genomslag i kyrkolivet. Den högkyrkliga rörelsen blev en del av ett framväxande kyrkligt landskap definierat av olika så kallade kyrkligheter som har fortsatt att prägla det svenska kyrkolivet in i vår egen samtid.

I denna avhandling undersöks den högkyrkliga rörelsens framväxt i Svenska kyrkan utifrån dess nationella och inter-nationella kontext med teoretiska begrepp och metodiska verktyg som riktar in sig på aspekter som rörelse, kollektiv identitet och historiebruk. Resultatet är berättelsen om en rörelse som inte ville framträda på samtidens villkor men som samtidigt blev en del av Svenska kyrkans väg in i det moderna samhället.

Köp ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka”
Låna ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka”
Ladda ned ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka”


Kaj Hobér, Anna Jonsson Cornell, Susanna Rabow-Edling (eds.)
The Uppsala Yearbook of Eurasian Studies III
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 333 s.
Uppsala Studies on Eastern Europe 9

The primary focus of the Yearbook is scholarly study of the economic, legal and political aspects of this transformation process, its historical roots, the various forms and methods used, the problems, results and the consequences. At the same time, the Yearbook strives to be a publication for practitioners both in the private and public sectors. It is the firm belief of the Editors that scholarly analysis and research can and indeed must – go hand in hand with practical experience. This is particularly true in a constantly and rapidly developing geographical area such as the landmass to which we now refer as Eurasia. By the same token, it is the ambition of the Yearbook to cover all areas of law, politics and economy. This transition process has no historical equivalent, yet it is burdened with the legacies of the past. These legacies must be studied, analysed and assessed so that we may understand what is happening today and what will happen in the future.

The Yearbook is concerned with the legal, political and economic systems of all the former planned economies in the former Soviet Union, Central and Eastern Europe, and to a limited extent in China, collectively for present purposes, albeit somewhat imprecisely, referred to as Eurasia. Some observers might take the view that transition cannot go on forever, that it must be completed at some point. An economist might perhaps argue that with respect to some countries in Eastern Eu­rope the transition must be over when they have become members of the European Union, since membership requires a functioning market economy. For the lawyer and legal scholar, however, transition and its consequences will continue to cast a long shadow over the legal systems concerned for many years – indeed decades – after membership of the European Union. For example, building appropriate and efficient institutions, educating and training lawyers, and strengthening the rule of law will take considerable time. A functioning legal system, in particular a robust and impar­tial judicial branch, is a cornerstone for a functioning market economy. The rule of law in turn presupposes a certain political structure as well as both political stability and flexibility.

Köp The Uppsala Yearbook of Eurasian Studies III
Låna The Uppsala Yearbook of Eurasian Studies III
Ladda ned The Uppsala Yearbook of Eurasian Studies III


Tobias Osvald
Stadens gränsplatser: Kungliga Poliskammaren och vardagens omstridda rum i Stockholm, 1776–1835
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, 336 s.
Studia Historica Upsaliensia 272

Denna avhandling undersöker mötet mellan Stockholms invånare och den så kallade polisbetjäningen som tillhörde Kungliga Poliskammaren, Sveriges första polisorganisation, under sent 1700- och tidigt 1800-tal. Det var en period som präglades av demografisk och ekonomisk stagnation, men som också utgjorde skådeplatsen för många glömda historier om dynamiska flöden och förändringar i vardagslivets organisering. Den Kungliga Poliskammarens dokumenterade alldagliga förseelser och möten, sådant som huvudsakligen ledde till låga böter och som ditintills inte bevarats på ett systematiskt sätt. Därmed ges en unik inblick i vardagens polisiära praktiker i staden. Undersökningen fokuserar på fall relaterade till uteliggande, kroghållning och renhållning. Hur dessa fall ansågs bryta mot ordningen och hur de skulle åtgärdas avslöjar ett på många sätt omstritt stadsrum.

Resultatet visar att denna historiska period döljer oanade bråddjup. Påvisas gör en mängd olika processer och samband. Under samma period som hushållen blev mindre utestängdes också vissa individer som därmed intog staden i brist på alternativ, något som beskrevs med det nya begreppet ”uteliggande”. Till följd av att krogar avskildes tydligare från hemmen blev de också mindre flexibla och möjliga att förflytta genom stadsrummet. Allteftersom orenlighetens flöden betvingades och formaliserades tillslöts de privata gårdarnas gränser mot gatans offentliga sfär och blev svårare för polisen att överträda. Avhandlingen presenterar en övergripande förändring av hur det urbana rummets många linjer över tid blev tydligare och därmed viktigare att hålla. Därmed omformades gamla gränsplatser och nya uppstod.

Köp Stadens gränsplatser
Låna Stadens gränsplatser
Ladda ned Stadens gränsplatser


Ny actaserie: Studies in Global Migration: Societal Challenges

Soner Barthoma & Andreas Onver Cetrez (eds.)
RESPONDing to Migration: A Holistic Perspective on Migration Governance
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 389 s.
Studies in Global Migration: Societal Challenges 1

‘What’s past’, as the famous line in Shakespeare’s The Tempest has it, ‘is prologue’. Just as this edited volume is being compiled in 2021—some six years after the 2015 refugee emergency—developments in Afghanistan and the Polish–Belarus border appear once again to be leading to a new migration emergency.

This volume takes up the challenge of providing a comparative understanding of migration regimes and practices and their consequences for ­political systems and the people who have fled their homelands due to conflict, war and poverty between 2011 and 2020. Empirically, the chapters included in this volume are based on an impressive amount of empirical material gathered in 11 countries (Iraq, Lebanon, Turkey, Greece, Italy, Hungary, Austria, Poland, Germany, the UK and Sweden) within the framework of the Horizon 2020 project, RESPOND.

Köp RESPONDing to Migration
Låna RESPONDing to Migration
Ladda ned RESPONDing to Migration


Ny actaserie: Uppsala Housing and Urban Studies

Jani Erola, Päivi Naumanen, Hanna Kettunen & Vesa-Matti Paasivaara (red.)
Norms, Social Structures and Policy Changes: Essays in honor of Hannu Ruonavaara
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 201 s.
Uppsala Housing and Urban Studies 1

Norms, Social Structures and Policy Change is a volume published in honor of Hannu Ruonavaara, professor of sociology at the University of Turku, Finland, and visiting professor at the Institute for Housing and Urban Research. The volume deals with fundamental issues of concern to both sociological theory and housing studies and contains chapters and contributions related to central themes in Hannu Ruonavaara’s academic life and research.

The book is the first in the new Acta series Uppsala Housing and Urban Studies, which is published by the Institute for Housing and Urban Research at Uppsala University.

Köp Norms, Social Structures and Policy Change
Låna Norms, Social Structures and Policy Change
Ladda ned Norms, Social Structures and Policy Change


Bo S. Lindberg
Förlossningar som ändrade världen
Uppsala: Medicinhistoriska muséet 2021, 148 s.

Att graviditet och förlossningar historiskt varit förknippade med livsfara för både mammorna och barnen är väl känt. Hur stora riskerna faktiskt varit blir dock tydligt först när uppgifter om ett större antal förlossningar sammanställs. Bo S. Lindberg genomför i sin nya bok en unik granskning av förlossningar inom de europeiska furstehusen från medeltiden till 1930-talet. För äldre tider är det enbart i fråga om furstehusen som det finns mer tillförlitliga uppgifter bevarade om havandeskap och nedkomster. Med all säkerhet var förhållandena för mödrar som inte tillhörde denna samhällselit ännu svårare.

Inom furstehusen ingick äktenskap och barnafödande som ett led i dynastiska och politiska strävanden. Ofta inställer sig frågan vad som blivit konsekvenserna om olika förlossningar fått en annan utgång. Genom de ungefär 200 kvinnoöden Lindberg tar upp visas tydligt den helt avgörande roll barnafödandet haft för furstehusens till- eller avtagande maktställning. Mer än allt annat är de dock gripande historier som ger en tänkvärd inblick i äldre tiders levnadsvillkor.

Köp Förlossningar som ändrade världen
Låna Förlossningar som ändrade världen
Ladda ned Förlossningar som ändrade världen


Anders Wejryd
Lutherhjälpen som försvann
Uppsala: Uppsala universitet 2021, 195 s.
Studia Missionalia Svecana 123

Många minns Lutherhjälpen och dess sparbössor. Under en period var Lutherhjälpen den största svenska insamlaren av medel till internationellt bistånd. 1984 tog Svenska kyrkan över organisationen bakom Lutherhjälpen och 2008 försvann namnet Lutherhjälpen. Arbetet fortsatte under namnet Svenska kyrkans internationella arbete och blev mindre känt. I avhandlingen Lutherhjälpen som försvann behandlar Anders Wejryd frågor om varför detta skedde, hur det gick till och hur förändringarna tolkades av olika aktörer och berörda. Avhandlingen berör utvecklingen fram till 2014. Sedan 2019 har det internationella arbetet åter fått en tydligare egen profil genom benämningen Act, Svenska kyrkan.

Köp Lutherhjälpen som försvann
Låna Lutherhjälpen som försvann
Ladda ned Lutherhjälpen som försvann


Oulia Adzhoa Sika Makkonen
They Will Call Me the Black God: Imaging Christianity and the Bible in African Film
Uppsala: Uppsala universitet 2022, 219 s.
Studia Missionalia Svecana 124

This thesis explores the ways in which African filmmakers have historically addressed Christianity and the Bible on the continent. It begins with the premise that on the African continent, marked political films (Mazierska) are embedded in transnational dynamics involving movements of economic and symbolic capital, ideas, discourses and multiple publics. Within these movements, questions of identity, and questions, of the cultural, political or religious are explored in conversation and encounter with Others. With this premise in mind, I ask how the films address Christianity and interpret the Bible; how they frame the religious in relation specific historical, cultural and political contexts; and what are the potential implications of the transnational dynamics and circulation of films. Although much research has focused on the representation of religions in African video and screen media especially in the 2000s, surprisingly little has been dedicated to earlier cinematic expressions and political cinema. [Läs mer om They Will Call Me the Black God.]

Köp They Will Call Me the Black God
Låna They Will Call Me the Black God
Ladda ned They Will Call Me the Black God


Inga Lena Ångström Grandien
Åboms kyrkor: Arkitekten Johan Fredrik Åbom och 1800-talets kyrkobyggnadsverksamhet
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 317 s.
Arcus Sacri 4

Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817–1900) har på grund av sin stora produktion blivit kallad ”Sveriges flitigaste arkitekt”. Han är upphovsman till en rad kända byggnader såväl i Stockholm som i andra svenska städer och samhällen. Under sin drygt fyrtioåriga tjänstgöring vid Överintendentsämbetet hade han också många kyrkobyggnadsärenden på sitt bord. Inga Lena Ångström Grandien har för varje sådant ärende granskat ritningar och handlingar i departementsarkiv vid Riksarkivet och ger i denna bok en unik inblick i ärendegång, argumentation mellan församlingar och myndighet, byggmästare och Åbom, och i vad mån hans ritningar förverkligades i kyrkobyggnaden. I boken undersöks också bland annat tidens krav på ”sann arkitektur” och synen på förhållandet mellan material och form. Den är rikt illustrerad med flera originalritningar av Åbom.

Köp Åboms kyrkor
Låna Åboms kyrkor
Ladda ned Åboms kyrkor


Forogh Hashabeiky
The Missing Link? The New Persian of the 16th–18th Centuries in Three Socio-Political Spheres
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 195 s.
Studia Iranica Upsaliensia 39

The period of the 16th–18th centuries, when the Safavids were one of the major ­political powers in the region, is an important era for Persian linguistic evolution. New Persian was the literary language and lingua franca of a vast area stretching from Anatolia to China and the Indo-Pakistan Subcontinent, and from Central Asia to present-day Afghanistan and Iran. The later political separation of post-Safavid Iran from Central Asia and Afghanistan led to the dialectal variations of New Persian. A linguistic description of the New Persian of this period is therefore of great importance, not only for understanding the diachronic process of language change leading from late Classical Persian to Modern Persian, but also for synchronic studies of dialectal variations of the period.

Köp The Missing Link?
Låna The Missing Link?
Ladda ned The Missing Link?


Mattias Bolkéus Blom & Krister Östlund (red.)
Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021. Verksamhet, samlingar, historia, betraktelser
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 622 s.
Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 53

Uppsala universitetsbibliotek grundades för 400 år sedan. Under åren 2020–2021 har detta jubileum uppmärksammats i olika former. Nu publiceras en skrift där nuvarande och tidigare medarbetare i 34 uppsatser berättar om bibliotekets verksamheter och utveckling, om dess samlingar och arkiv, om skeenden och intryck. Den rikt illustrerade boken skildrar hur det månghundraåriga biblioteket genom historien följt sin tid, men också hur nya arbetsformer och digitala möjligheter kan tillgodose de behov som dagens och morgondagens studenter och forskare har.

Jubileumsskriften finns till försäljning i butiken på Carolina Rediviva och tillgänglig som digital fulltext genom länken nedan.

Köp Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021
Låna Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021
Ladda ned Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021


Elisa Maria López
Transforming Kiruna: Producing Space, Society, and Legacies of Inequality in the Swedish Ore Fields
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 280 s.
Uppsala Studies in Cultural Anthropology 62

Extractive resources industries are irreversibly transforming land, air, water, life and society around the world at an unprecedented rate, and Sweden is no exception. This anthropological study analyzes acute issues related to this transformation:  the resettlement of six thousand residents of the city of Kiruna due to ground deformations caused by large-scale iron mining by the Swedish state-owned company LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB). The thesis explains how mining, the dominant mode of production in the Ore Fields (Malmfälten) region, establishes particular social relations, structures of power, and conceptual models of space, nature, and society. [Läs mer om Transforming Kiruna här.]

Köp Transforming Kiruna
Låna Transforming Kiruna
Ladda ned Transforming Kiruna


Eva Lindqvist Sandgren
Birgittinerna och deras bilder: en studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 253 s.
Arcus Sacri 5

Birgittinerna och deras bilder lägger fram resultat från flera forskningsprojekt om det senmedeltida klostret i Vadstena av konstvetaren Eva Lindqvist Sandgren. Det presenterade materialet grundar sig på studier om nunnornas boktillverkning och deras textilproduktion, samt en undersökning av de skilda bildsfärer som olika kyrkobesökare/brukare kunde ta del av (eller var utestängda från) genom kyrkorummets uppdelning i tre tydligt separerade rumsliga enheter: nunnornas upphöjda och inhägnade korläktare, klosterbrödernas kor och läktargångar samt lekfolkets kringgärdade yta i mitten av det stora kyrkorummet. Författaren använder sig av ett material som spänner från stort till smått, från kyrkans kalkstensmurar och ända ned till stygnnivå i broderierna.

Boken är också en Kriteriumtitel. Läs mer om Kriterium här.

Köp Birgittinerna och deras bilder
Låna Birgittinerna och deras bilder
Ladda ned Birgittinerna och deras bilder


Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid
Johan Edman Ansell
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 212 s.
Studia Historica Upsaliensia 271

Under Erik XIV:s och Johan III:s tid på tronen försökte de båda bröderna nästan oavbrutet flytta fram kungamaktens positioner. Erik försökte reformera rättssystemet och krigsmakten medan Johan skapade en ny statskyrka. Båda hade ambitionen att erövra ett imperium i öst och gifta in sig i mäktiga europeiska kungahus. Till sin hjälp hade de en långt starkare kungamakt än den Gustav Vasa tog över 1523. De hade resurser, både ekonomiska och politiska, som inga svenska kungar haft före dem. De var också väl skolade, bland annat i den klassiska retoriken som tack vare renässansen hade blivit en omistlig del av den politiska elitens arsenal.

I svensk historia var 1500-talet en tid av snabba förändringar på många olika plan i samhället, särskilt i politiken. Den äldre medeltida kulturen, där politik ofta handlade om personliga relationer, var fortfarande stark samtidigt som en ny ordning med stabila politiska institutioner gjorde entré. De båda sätten att skapa legitimitet ställdes ofta mot varandra vilket en skicklig makthavare visste att använda till sin fördel.

Den här avhandlingen handlar om hur de båda Vasakungarna arbetade för att öka kronans legitima makt med hjälp av tal och propaganda. Hur skapades handlingsutrymme för kungen med hjälp av retorik? Vilka argument användes för att skapa legitimitet? Med detta i åtanke, finns det ett annat sätt att tolka och förstå de båda Vasakungarnas politiska gärning?

Köp Maktens tal och talets makt
Låna Maktens tal och talets makt
Ladda ned Maktens tal och talets makt


Per Ström & Brita Alroth (red.)
Stig Strömholms tryckta skrifter II 2011–2021 jämte komplement och korrigeringar
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 25 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 122

Föreliggande skrift är en del av Uppsala universitets hyllning till dess förutvarande rektor (1989–1997) professor Stig Strömholm på hans 90-årsdag. För tio år sedan utgavs på liknande sätt Stig Strömholms bibliografi 1942–2011, då tillsammans med ett antal essäer, vilka från olika perspektiv belyste hans mångsidiga författarskap. Stig Strömholm har vid universitetet innehaft professur i först allmän rättslära, därefter i civilrätt med internationell privaträtt. Vid sidan av sin omfattande rättsvetenskapliga produktion har han framträtt som skönlitterär författare, översättare och engagerad skribent i kultur- och samhällsfrågor, ej minst gällande forskning och utbildning. Som förmedlare av euro­peisk – särskilt fransk – kultur och historia har hans insats varit av stor betydelse.

Köp Stig Strömholms tryckta skrifter II 2011–2021
Låna Stig Strömholms tryckta skrifter II 2011–2021
Ladda ned Stig Strömholms tryckta skrifter II 2011–2021


Rebecka Millhagen Adelswärd
Monument, minne, museum: Stockholms slott under det långa 1900-talet
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 576 s.
Ars Suetica 25

Stockholms slott intar en särställning som kungligt residens och omistlig kulturmiljö. Denna bok berättar om hur slottsbyggnaden under det långa 1900-talet har etablerats som ett betydelsefullt konst- och kulturhistoriskt monument och nationellt kulturarv. I studien tecknas 1900-talets strävan att restaurera, vårda, vetenskapligt beskriva och pedagogiskt förmedla de kungliga miljöerna till allmänheten med utgångspunkt i monarkernas engagemang för slottsbyggnaden och samlingarna, slottsarkitekternas gestaltande bidrag och framväxten av Kungl. Husgerådskammaren som kulturvårdande institution.

De musei- och utställningsmiljöer som har tillkommit under tidsperioden 1880–2000 behandlas ingående: Slottsmuseum, Gustav III:s antikmuseum, Skattkammaren, Livrustkammaren och Museum Tre Kronor. Den nationella konsthistorieskrivningen, kungliga samlartraditioner, restaureringsverksamheten och de publika utställningarna under 1900-talet belyses likaså i denna kartläggning av Stockholms slott som kungligt residens och ett kulturarv tillgängligt för alla medborgare.

Köp Monument, minne, museum
Låna Monument, minne, museum
Ladda ned Monument, minne, museum


Senast uppdaterad: 2022-06-20