Om biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för alla.

Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala.

Vår organisation

Universitetsbiblioteket är ett bibliotek indelat i sju avdelningar med olika arbetsområden och har cirka 200 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier.

Ledningsgruppens medlemmar

Lars Burman, Överbibliotekarie

Organisationskarta
Arbetsordning
Verksamhetsberättelser
Avdelningar, enheter och personal

Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning.

Biblioteksnämnd

Coco Norén, ordf., prorektor vid Universitetsledningen och ledningsråd
Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek
Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Planeringsavdelningen
Jaan Grünberg, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen
Kira Stine Hansen, universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek, vicedirektör Det Kgl. Bibliotek
Johanna Hansson, bitr. överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek
Matts Olovsson, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Charlotte Platzer Björkman, professor vid Institutionen för materialvetenskap
Kerstin Rydbeck, professor vid Institutionen för ABM


Studentrepresentant:
Olena Jansson, doktorand vid Institutionen för moderna språk

Personalföreträdare:
Emma Kristina Carlsson, företräder SACO
Fia Wolters, företräder ST/OFR

Sekreterare:
Boel K Gustafsson, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek

Mål och strategier

En viktig utgångspunkt för vårt arbete är de mål vi har satt upp för vår verksamhet.

Dessa mål är i sin tur baserade på de universitetsgemensamma målen och strategierna som klargör att Uppsala universitet ska ha framstående forskning, förstklassig utbildning, vara ett universitet i samhället och under ständig utveckling.

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek

Så byggs våra samlingar

Bibliotekets tryckta samlingar består till stor del av pliktleveranser av det svenska trycket samt donationer. För det material som köps in finns en övergripande förvärvspolicy och för att hantera och bevara befintliga samlingar finns en bevarandestrategi. Riktlinjerna för digitalisering styr arbetet med urval, produktion och publicering av digitaliserat material.

Senast uppdaterad: 2021-06-16