Om biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för alla.

Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala.

Vår organisation

Universitetsbiblioteket är ett bibliotek indelat i sju avdelningar med olika arbetsområden och har cirka 200 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier.

Ledningsgruppens medlemmar

Lars Burman, Överbibliotekarie

Organisationskarta
Arbetsordning
Verksamhetsberättelser
Avdelningar, enheter och personal

Biblioteksnämnden och biblioteksråden

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena.

Biblioteksnämnd

Ledamöter: Anders Malmberg ordförande, prorektor vid Universitetsledningen och ledningsråd
Margaretha Andersson, avdelningschef vid Uppsala universitet musik och museer
Lars Burman, överbibliotekarie vid UUB
Per Cullhed, utvecklingsstrateg vid UUB
Kira Stine Hansen, universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek, vicedirektör Det Kgl. Bibliotek
Johan Lyhagen, professor vid Statistiska institutionen
Ingrid Nylander, professor i farmaceutisk farmakologi 05 vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Kerstin Rydbeck, professor vid Institutionen för ABM
Måns Östring, kanslichef vid Kansliet för teknik och naturvetenskap

Studentrepresentanter:
Camilla Wallin Lämsä, studentrepresentant, Biblioteks- och informationsvetenskap
Dydimus Zengenene, studentrepresentant, doktorand vid Institutionen för ABM

Personalföreträdare:
Kristina Carlsson, företräder SACO
Fia Wolters, företräder ST/OFR

Sekreterare:
Boel K Gustafsson, bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket

Biblioteksråd HumSam

(Humaniora och samhällsvetenskap)
Ledamöter: Kerstin Rydbeck ordförande, Dag Blanck, Marianne Dahlen, Göran Eidevall, Jukka Hohenthal, Olena Jansson, Anna Nordlund, Camilla Wallin Bergström
Personalföreträdare: Cecilia Natvig
Sekreterare: Cecilia Natvig

Biblioteksråd MedFarm

(Medicin och farmaci)
Ledamöter:  Ingrid Nylander ordförande, Lisa Fredriksson Carreras, Matts Olofsson, Gabriela Sanchez, Birgitta Tomkinson, Maria Vrettou, Gunilla Westermark
Personalföreträdare: Karin Byström, Cecilia Bäckstrand
Sekreterare: Karin Byström, Cecilia Bäckstrand

Biblioteksråd TekNat

(Teknik och naturvetenskap)
Ledamöter: Måns Östring ordförande, Hampus Berndt, Steffi Burchardt, Marco Cecconello, Anders Hast, Jan Isberg, Claus Rüffler
Personalföreträdare: Erik Stattin, Johanna Hansson
Sekreterare: Christer Lagvik

Mål och strategier

En viktig utgångspunkt för vårt arbete är de mål vi har satt upp för vår verksamhet.

Dessa mål är i sin tur baserade på de universitetsgemensamma målen och strategierna som klargör att Uppsala universitet ska ha framstående forskning, förstklassig utbildning, vara ett universitet i samhället och under ständig utveckling.

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek

Så byggs våra samlingar

Bibliotekets tryckta samlingar består till stor del av pliktleveranser av det svenska trycket samt donationer. För det material som köps in finns en övergripande förvärvspolicy och för att hantera och bevara befintliga samlingar finns en bevarandestrategi. Riktlinjerna för digitalisering styr arbetet med urval, produktion och publicering av digitaliserat material.