Systematisk översikt och scoping review

En systematisk översikt är en litteraturöversikt som genom en transparant process försöker identifiera, värdera, välja ut och sammanställa all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde eller forskningsfråga. En systematisk översikt består av ämnesuttömmande litteratursökningar där ansatsen är att ta alla resultat i beaktande. Vi hjälper dig även med litteratursökningar inför en scoping review. Syftet med en scoping review är i regel att ge en överblick kring tillgänglig forskning och på ett mer övergripande plan urskilja centrala teman.

Vi hjälper dig med litteratursökningen

Om du beställer ett sökuppdrag hjälper vi dig med att finslipa frågeställning, inklusions- och exklusionskriterier, ger förslag på databaser, resurser och screeningverktyg och vägleder i de olika stegen i arbetet med den systematiska översikten. Vi utför sökningarna i de överenskomna databaserna och levererar sökdokumentation samt sökresultat i det format du önskar.

Leveranstiden varierar beroende på uppdrag. Enklare litteratursökningar kan vi ofta leverera inom 2 veckor. Sökningar till systematiska litteraturöversikter är mer omfattande och kan ta längre tid. Ta i beaktning att då det är högt tryck kan din beställning placeras i kö. Vänligen beställ önskad sökning med framförhållning.

Vem kan beställa ett sökuppdrag?

Vi gör sökuppdrag inför systematisk översikt eller scoping review för dig som är anställd vid Uppsala universitet eller Region Uppsala. Tjänsten är kostnadsfri. Studenter hänvisas till att boka handledning med bibliotekarie.

Beställning av sökuppdrag och akronymer

Arbetsprocessen underlättas genom att strukturera forskningsfrågan med hjälp av en akronym. När du skickar in sökuppdrag till oss föredrar vi därför att du försöker formulera dig inom någon av följande akronymer. Behöver du hjälp att finslipa dem gör vi det vid vårt första möte.

ECLIPSE passar för till exempel forskningsfrågor där policymaterial efterfrågas eller om en specifik service ska utredas med fokus på slutresultat och utfallsmått.

Exempel: Hur kan utbildningsinsatser initierade av kommunen öka utbildningsnivån bland boende i förorten utan gymnasial utbildning?

Expectation: Skapa förutsättningar för kommunens utbildningsförvaltning att höja utbildningsnivån bland invånare i förorter med låg utbildningsnivå
Client group:  Vuxna över 19 år utan gymnasial utbildning boende i förorter.
Location:  Förorter (till svenska städer med minst 100 000 invånare) som antigen är en del av staden eller en separat ort med kollektivtrafik-avstånd till staden
Impact: Ökad tillgänglighet och effektivitet bland utbildningsinsatser riktade mot vuxna med låg utbildningsnivå
Professionals: Utbildningsförvaltningen
SErvice:  Utbildningsinsatser från kommunen riktade mot vuxna

Beställ sökuppdrag - ECLIPSE

PICO 

passar för kliniska frågeställningar.

Exempel: Ger naproxen effektivare smärtlindring än ibuprofen för patienter som lider av knäartros? 

Population: Patienter som lider av knäartros
Intervention: Användning av naproxen som smärtlindring
Control: I jämförelse med ibuprofen som smärtlindring
Outcome: Ökad smärtlindring, ökad livskvalitet, mindre smärta

Beställ sökuppdrag - PICO

SPICE

passar för forskningsfrågor rörande kvalitativ evidens eller för dig om ska utreda en intervention, service eller ett projekt.

Exempel: Kan skyddade boenden i kommunal regi ge våldsutsatta kvinnor ökade förutsättningar för permanent boende än de i privat/ideell regi? 

Setting: Skyddat boende, Sverige
Perspective: Våldsutsatta kvinnor
Intervention: Processen från skyddat boende till permanent boende i kommunal regi
Comparison: Processen från skyddat boende till permanent boende i skyddade boenden i privat eller ideell regi
Evaluation: Ökad möjlighet till permanent boende

Beställ sökuppdrag - SPICE

SPIDER

passar för kvalitativa och mixade metodstudier. Lämpligt för dig som gör en studie med fokusgrupper och studiedesign, snarare än större populationsgrupper.

Exempel: Hur upplever föräldrar och barn introduktionen till förskolan? 

Sample: Barn/föräldrar som introduceras i förskola
Phenomenom of Interest: Introduktionen till förskola
Design: Intervjuer och fallstudier
Evaluation: Upplevelse
Research type: Kvalitativa studier

Beställ sökuppdrag - SPIDER

Senast uppdaterad: 2021-06-02