Systematisk översikt

En systematisk översikt är en litteraturöversikt som genom en transparant process försöker identifiera, värdera, välja ut och sammanställa all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde eller forskningsfråga. En systematisk översikt består av ämnesuttömmande litteratursökningar där ansatsen är att ta alla resultat i beaktande.

Individuell kartläggning av senaste forskningen gällande covid-19

Vi hjälper dig med litteratursökningen

Om du beställer ett sökuppdrag hjälper vi dig med att finslipa frågeställning, inklusions- och exklusionskriterier och vägleder i de olika stegen i arbetet med den systematiska översikten. Vi bistår med sökstrategier och dokumentation och ger förslag på databaser, resurser och screeningverktyg.

Vem kan beställa ett sökuppdrag?

Vi gör sökuppdrag inför systematiska översikter för dig som är anställd vid Uppsala universitet eller Region Uppsala.

Beställning av sökuppdrag och akronymer

Arbetsprocessen underlättas genom att strukturera forskningsfrågan med hjälp av en akronym. När du skickar in sökuppdrag till oss föredrar vi därför att du försöker formulera dig inom någon av följande akronymer. Behöver du hjälp att finslipa dem gör vi det vid vårt första möte.

ECLIPSE passar för till exempel forskningsfrågor där policymaterial efterfrågas eller om en specifik service ska utredas med fokus på slutresultat och utfallsmått.

Exempel: Hur kan utbildningsinsatser initierade av kommunen öka utbildningsnivån bland boende i förorten utan gymnasial utbildning?

Expectation: Skapa förutsättningar för kommunens utbildningsförvaltning att höja utbildningsnivån bland invånare i förorter med låg utbildningsnivå
Client group:  Vuxna över 19 år utan gymnasial utbildning boende i förorter.
Location:  Förorter (till svenska städer med minst 100 000 invånare) som antigen är en del av staden eller en separat ort med kollektivtrafik-avstånd till staden
Impact: Ökad tillgänglighet och effektivitet bland utbildningsinsatser riktade mot vuxna med låg utbildningsnivå
Professionals: Utbildningsförvaltningen
SErvice:  Utbildningsinsatser från kommunen riktade mot vuxna

Beställ sökuppdrag - ECLIPSE

PICO 

passar för kliniska frågeställningar.

Exempel: Ger naproxen effektivare smärtlindring än ibuprofen för patienter som lider av knäartros? 

Population: Patienter som lider av knäartros
Intervention: Användning av naproxen som smärtlindring
Control: I jämförelse med ibuprofen som smärtlindring
Outcome: Ökad smärtlindring, ökad livskvalitet, mindre smärta

Beställ sökuppdrag - PICO

SPICE

passar för forskningsfrågor rörande kvalitativ evidens eller för dig om ska utreda en intervention, service eller ett projekt.

Exempel: Kan skyddade boenden i kommunal regi ge våldsutsatta kvinnor ökade förutsättningar för permanent boende än de i privat/ideell regi? 

Setting: Skyddat boende, Sverige
Perspective: Våldsutsatta kvinnor
Intervention: Processen från skyddat boende till permanent boende i kommunal regi
Comparison: Processen från skyddat boende till permanent boende i skyddade boenden i privat eller ideell regi
Evaluation: Ökad möjlighet till permanent boende

Beställ sökuppdrag - SPICE

SPIDER

passar för kvalitativa och mixade metodstudier. Lämpligt för dig som gör en studie med fokusgrupper och studiedesign, snarare än större populationsgrupper.

Exempel: Hur upplever föräldrar och barn introduktionen till förskolan? 

Sample: Barn/föräldrar som introduceras i förskola
Phenomenom of Interest: Introduktionen till förskola
Design: Intervjuer och fallstudier
Evaluation: Upplevelse
Research type: Kvalitativa studier

Beställ sökuppdrag - SPIDER