Vid mitten av 1300-talet ersattes landskapslagarna av en gemensam lag för den svenska landsbygden. Den utarbetades på uppdrag av kung Magnus Eriksson och fick några år senare ett motstycke i Magnus Erikssons stadslag. En bearbetning av landslagen, kallad Kristofers landslag, stadfästes ungefär hundra år senare under Kristofer av Bayern. Att döma av bevarade handskrifter tycks bägge versionerna ha använts parallellt fram till början av 1600-talet.

Denna handskrift är enligt en notis (eventuellt av senare hand) fullbordad år 1430; stundom har man velat datera den ett par decennier senare. Förutom Magnus Erikssons landslag innehåller den Östgötalagens kyrkobalk – denna del av de gamla landskapslagarna gällde fortfarande, eftersom kyrkan och kungamakten inte kunnat komma överens om ny lagstiftning. Handskriften torde alltså varit avsedd att brukas i Östergötland eller de delar av Småland, där Östgötalagen gällde.

Handskriften är märklig genom de helsidesillustrationer som inleder varje balk. Konungabalkens kungabild har antagits föreställa antingen Magnus Eriksson eller Erik av Pommern. Jordabalken illustreras av en landskapsbild med två hamlade träd (en av de äldsta landskapsbilderna i nordisk konst) och Byggningabalken av en bonde, som sätter spaden i marken.

Byggningabalken

Tidens eleganta klädmode ser vi exempel på särskilt i Giftermålsbalkens trolovningspar, Ärvdabalkens tvistande syskon samt illustrationen till Köpmålabalken, som visar hur en förnämt klädd dam köpslår med en handelsman.

Köpmålabalken

Påtaglig realism präglar bilderna av brott och straff, som Tjuvabalkens bild av tjuven hängande i galgen och Högmålsbalkens bild av en mor i färd med att döda sitt eget barn.

Högmålsbalken
Högmålsbalken

Redan på 1600-talet gjordes ett par av bilderna kända genom illustrationsbandet till Olof Rudbecks d.ä. Atlantica; handskriften ägdes då av Rudbecks svåger Carolus Lundius.

Se de digitaliserade bilderna i Magnus Erikssons landslag.

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.

Litteratur

  • Hamberg, Per Gustaf, "Kungabilder i svenska laghandskrifter och några paralleller därtill", i: Proxima Thule, 1962
  • Magnus Erikssons landslag, i nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén, Stockholm, 1962