Regler för användning av Uppsala universitetsbibliotek

Innehåll:

Besöks- och ordningsregler

 1. Uppsala universitetsbibliotek är ett offentligt forskningsbibliotek. Samlingar och service är främst till för forskare, lärare och studenter vid Uppsala universitet men får även användas av allmänheten.
 2. Biblioteket består av flera enheter. För information om respektive enhet se bibliotekets webbplats: www.ub.uu.se För Almedalsbiblioteket, Campus Gotland, gäller särskilda regler.
 3. Användare av bibliotekets service och tjänster är skyldiga att följa Uppsala universitetsbiblioteks regler. Besökare ska följa de föreskrifter som i övrigt meddelas genom anslag eller muntliga anvisningar av bibliotekets tjänstemän.
 4. Bibliotekets material ska behandlas varsamt och skyddas mot skada och åverkan.
 5. Den som stör verksamheten i bibliotekets lokaler, inte följer lånevillkoren eller på annat sätt missbrukar bibliotekets informationsresurser och service, kan efter beslut av avdelningschef fråntas rätten att nyttja biblioteket och vistas i dess lokaler. För universitetsanställda och studenter gäller särskilda disciplinregler i arbetsrätten och enligt 10 kap. §1:3, Högskoleförordning (SFS 1993:100)

Elektroniska resurser

 1. Anställda och studenter har tillgång till bibliotekets elektroniska resurser som databaser, e-tidskrifter och e-böcker även utanför universitetets lokaler via personlig inloggning som utfärdas av universitetet. På grund av gällande licensavtal har övriga besökare endast möjlighet att använda bibliotekets elektroniska resurser i bibliotekets lokaler. Detta genom att ansöka om gästkonto vid besök i biblioteket.
 2. Den som använder bibliotekets e-tidskrifter, e-böcker och annat databasmaterial måste följa licensvillkoren. Utskrift och nedladdning får endast göras för privat bruk i enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729 ). Till privat bruk räknas i detta avseende forskning och studier. Även andra begränsningar kan finnas i vissa licensavtal.

Lånekort

 1. Den som har fyllt 18 år och kan uppvisa svensk identitetshandling, pass eller fotolegitimation kan ansöka om ett lånekort. Den som saknar svensk identitetshandling och avser att använda biblioteket för studier eller forskning registreras som låntagare under den tid han eller hon uppehåller sig i Sverige. Fast hemadress ska då antecknas i låntagarregistret. Även personer under 18 år kan efter särskild prövning erhålla lånekort.
 2. Lånekortet ska betraktas som en värdehandling. Innehavaren är ansvarig för de lån som registrerats på låntagaren och för att kortet inte används av obehörig. Förlust av lånekortet ska omgående anmälas till biblioteket för att kortet ska kunna spärras för obehörig användning. Förlorat kort ersätts mot avgift.
 3. Lån utlämnas mot uppvisande av lånekortet eller lånekortets användande i utlåningsautomat. Lånekortet är personligt, men lån kan registreras för annan persons räkning med dennes lånekort.
 4. Genom att anhålla om ett lånekort ingår du ett avtal med Uppsala universitetsbibliotek där du åtar dig att följa de regler som gäller vid lån och att betala de avgifter som uppstår som en följd av att lånat material inte återlämnats i tid.
 5. Adressändring och förändring av e-postadress ska omedelbart anmälas till biblioteket för uppdatering av låntagarregistret.
 6. Uppgifter om enskild persons lån, beställningar och reservationer är skyddade enligt 40 kap § 3 i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Personuppgiftshantering och personuppgiftsansvar

 1. Uppsala universitet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom Uppsala universitetsbibliotek. Vi värnar om din integritet och all behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen och därtill kommande nationell lagstiftning. Mer information om universitetets dataskyddspolicy.
 2. De uppgifter som lämnas i samband med ansökan om lånekort är namn, adress, personnummer, telefonnummer (frivilligt) och låntagarkategori. Dessa uppgifter krävs för att universitetsbiblioteket ska kunna administrera bibliotekslån.
 3. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för något annat ändamål än att administrera lånen och kommer inte att lämnas ut till någon annan aktör utanför Uppsala universitet. Undantaget från principen att lämna personuppgifter till annan aktör görs om vi på grund av ekonomiska fordringar behöver anlita ett inkassoföretag för att kräva in utestående fordringar.
 4. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Uppsala universitet och bland annat få uppgifter rättade, raderade samt i vissa fall invända mot behandlingen. Kontakta i dessa fall universitetets dataskyddsombud via ingången på Uppsala universitets sida för personuppgiftsbehandling.
  Du kan också nå Dataskyddsombudet per e-post på dataskyddsombud@uu.se. För frågor om universitetsbibliotekets verksamhet och personuppgiftsbehandlingen den innebär kontakta fraga.biblioteket@ub.uu.se.

Låneregler

 1. Låntagaren är i normalfallet garanterad att behålla lånet i 30 dagar. För kursböcker gäller i normalfallet 7 dagars lånetid. Låntagaren får därefter behålla boken tills den krävs av annan låntagare eller tills lånetiden definitivt gått ut. För vissa böcker gäller en absolut tidsgräns av varierad längd, varefter boken måste återlämnas även om den inte krävs av annan låntagare. Bibliotekskatalogen anger vilka lånetider som gäller för varje enskild bok.
 2. Låntagaren är skyldig att själv hålla reda på när lånetider går ut och återlämna material i rätt tid eller låna om. Det kan göras via bibliotekets hemsida under länken ”Mina lån” . Låntagaren är ansvarig till dess att lånet är återlämnat till biblioteket och avregistrerat i lånesystemet. 
 3. Låntagaren kan i normalfallet själv låna om materialet två gånger via bibliotekets hemsida under länken ”Mina lån”. Därefter måste materialet återlämnas till biblioteket eller visas upp.
 4. Material för forskning och studier som inte finns inom Uppsala universitetsbibliotek kan fjärrinlånas för forskare och studenter vid Uppsala universitet.
 5. Fjärrlån mellan bibliotek inom Norden är i regel avgiftsfria. För lån från bibliotek utanför Norden utgår administrationskostnad. Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån avgörs av det långivande biblioteket. Kopior ur material som inte finns inom Uppsala universitetsbibliotek kan, inom upphovsrättsliga och licensregler, förmedlas och debiteras då enligt fastställd taxa.

Material med särskilda lånevillkor

 1. Referensmaterial och tidskrifter ska i regel studeras på respektive biblioteksenhet.
 2. För visst material, bl. a. kursböcker, gäller särskilda låneregler. Bibliotekskatalogen anger vilka lånetider som gäller för varje enskild bok.
 3. Material som är tryckt före år 1900 ska i regel studeras i läsesal på respektive biblioteksenhet och får inte lånas hem. Även för visst yngre material finns inskränkningar i hemlånerätten.
 4. Unikt material (handskrifter, kartor, bilder m.m.) kan i regel endast studeras i Specialläsesalen eller Kart- och bildenhetens särskilda läsesal, båda på Carolina Rediviva. Tryckt material äldre än 1851 kan i regel endast studeras i Specialläsesalen. Se de regler som gäller i specialläsesalarna.

Krav och ersättning av skadat eller förkommet material

 1. När lånetiden har gått ut eller materialet begärts av annan låntagare krävs det in, dock tidigast när den garanterade lånetiden har gått ut. Om materialet inte återlämnas blir låntagaren spärrad från vidare lån tills återlämning sker.
 2. Om material, som begärs av annan, inte återlämnas efter att krav har gått ut, är låntagaren skyldig att erlägga en hanteringskostnad på 250 kronor. Samma gäller om boken inte återlämnas efter det att möjliga omlån gjorts och den definitiva lånetiden gått ut.
 3. Hanteringskostnaden ska alltid betalas, även om materialet återlämnas. Obetald avgift innebär spärr mot vidare lån.
 4. Om det lånade inte återlämnas, kommer låntagaren även att bli fakturerad en ersättningskostnad.
 5. Betalning kan ske via bibliotekets plusgiro 18 35 32-1. Ange ditt namn och bokens streckkod eller titel. Det är också möjligt att betala direkt på våra bibliotek. Ämnesbiblioteken har olika betalningsmöjligheter, kontakta Fråga biblioteket för mer information.
 6. Skador på utlånat material som uppstår under lånetiden ska ersättas av låntagaren. Alla lagningar görs av biblioteket. Skadat material tillhör biblioteket även efter att sådan ersättning erlagts.
 7. Så länge en låntagare är skyldig att ersätta biblioteket för hanteringskostnad, skadat eller inte återlämnat material, är låntagaren spärrad från vidare lån.

Kopiering

 1. I eller i anslutning till bibliotekets lokaler finns kopieringsmaskiner. Användaren ansvarar själv för att gällande upphovsrättsliga regler, (SFS 1960:729), följs vid kopiering. Visst äldre eller ömtåligt material får inte kopieras av användare. 

Lånereglerna reviderades 2018-09-24.