Information om avtalet med Elsevier

Sveriges universitet och högskolor har genom Bibsamkonsortiet sagt upp avtalet med Elsevier. Det innebär att artiklar som publiceras från 1 juli 2018 inte är tillgängliga för forskare inom Uppsala universitet. Artiklar som publicerats före det datumet kommer att vara tillgängliga även i fortsättningen. Bibliotekets övriga e-resurser från Elsevier, såsom e-böcker och databaser, påverkas inte av uppsägningen av tidskriftsavtalet. Du kan fortfarande beställa kopior av artiklar från Elseviers tidskrifter.

Det är Bibsamkonsortiet (KB) som beslutat att inte förnya avtalet eftersom Elsevier inte kan möta de nya krav som ställts på öppen tillgång. Bibsamkonsortiet agerar på en enhällig rekommendation från de svenska universitetens och högskolornas rektorer.

Förhandlingarna mellan Bibsamkonsortiet och Elsevier har återupptagits under sommaren 2019 och ambitionen är att få till ett avtal under 2019. Under våren 2019 undertecknades en avsiktsförklaring (eng. MOU, Memorandum of Understanding), som tydliggör principerna för förnyade förhandlingar. Parterna har där enats om att utgångspunkten i förhandlingarna är en modell som inkluderar både läsrättigheter och publiceringskostnader. Ladda ned MOU

Konsekvenserna av uppsägningen av det tidigare avtalet i juni 2018 har också utvärderats. Under året har två enkäter skickats ut och över 4000 forskare från alla ämnesområden och 41 anställda vid lärosätenas bibliotek har svarat. Enkäterna undersökte hur forskare hanterar uppsägningen, och hur den påverkar dem i deras arbete. Resultatet visar att många har påverkats negativt av att inte ha tillgång till artiklar. Nästan hälften av de svarande forskarna är negativa till uppsägningen, medan knappt 40 % är positiva. Även för bibliotekens del har uppsägningen påverkat, men inte i så stor utsträckning som befarat. Flera bibliotek har valt att investera de pengar som frigjordes i och med uppsägningen i andra satsningar på öppen tillgång eller andra e-resurser, medan andra avvaktar.

Läs mer om utvärderingen

Presentation från informationsträffar 21 och 22 augusti.

Elseviertidskrifter som ingår i avtalet

Beställ artikelkopior

Du kan fortfarande beställa kopior av artiklar från Elseviers tidskrifter. Biblioteket använder de beställningstjänster som levererar artiklarna snabbast. Biblioteket har tagit bort avgiften för alla artikelkopior för forskare vid Uppsala universitet. Artikeln levereras på papper via internpost eller hämtas på valfritt ämnesbibliotek. Leverans via mail är inte tillåtet enligt upphovsrättslagen.

Om beställning av artikelkopior

Kontakta artikelns författare eller andra forskare för tillgång

Ett alternativ till att beställa en kopia av artikeln är att kontakta artikelns författare. Forskare får dela artiklar med varandra om detta är tillåtet enligt avtal med förlaget ifråga, så kallad ”scholarly sharing”. Genom att använda tillägget  Open Access Button kan du skicka en förfrågan till artikelförfattaren av en låst artikel om att deponera den i ett öppet vetenskapligt arkiv. Det finns även sociala plattformar för forskare, som ResearchGate och Academia.edu.

Kan jag som forskare fortsätta att publicera mig, verka som redaktör och granska vetenskapliga artiklar i Elseviers tidskrifter?

Ja, det finns inga krav på att svenska forskare avstår från att publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter.

I Finland valde en stor mängd forskare att stödja det finska konsortiet FinELibs förhandlingar med Elsevier genom en bojkott de kallade ”No deal, no review”  I Tyskland, där förhandlingarna med Elsevier har strandat, har forskare valt att avstå från redaktörsuppdrag för Elseviers tidskrifter för att stödja de tyska universitetens förhandlingar med Elsevier

Om du överväger att publicera dig med öppen tillgång i en tidskrift från ett annat förlag kan det vara bra att känna till att UU:s forskare via universitetsbiblioteket har rabatt på publiceringsavgiften hos ett flertal förlag.

Kan Uppsala universitet teckna egna prenumerationer på tidskrifter från Elsevier?

Tecknande av egna prenumerationer kan undergräva framtida förhandlingar med Elsevier och bör i möjligaste mån undvikas.

Läs mer

  • Rektor Eva Åkessons inlägg på Rektorsbloggen
  • Viktigt steg mot öppen vetenskap - Debattartikel av Astrid Söderbergh-Widding rektor Stockholms universitet, ordförande i Bibsams styrgrupp, Sven Stafström generaldirektör Vetenskapsrådet, Gunilla Herdenberg riksbibliotekarie, publicerad i UNT 16 juli.

Aktuell information från Bibsam angående avtalet:

Krav från bibsam angående öppen tillgång

För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande:

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer
  • läsrättigheter för deltagande organisationer till Elseviers 1 900 tidskrifter
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång

Frågor gällande avtalet hänvisas till avdelningschef Gunilla sundström:
E-post: gunilla.sundstrom@ub.uu.se
Telefon:018-471 3996

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
17 juni–30 augusti: Telefon och chatt öppen vardagar 9–12.