Donera material

Universitetsbibliotekets samlingar har till stor del byggts upp genom donationer. Även idag ser vi som vår uppgift att ta emot både äldre och nyare material av allmänt, historiskt eller kulturellt intresse, i syfte att bevara det till eftervärlden samtidigt som det görs tillgängligt för dagens forskare.

I biblioteket finns många olika typer av material som lämnats som gåva. Du kan till exempel hitta arkiv efter personer eller föreningar. Arkivens innehåll varierar, men består vanligtvis av brev, manuskript, dagböcker, fotografier, teckningar och i vissa fall även av tryckta böcker och kartor. Det behöver dock inte enbart hela arkiv för att material ska vara av intresse. Större eller mindre samlingar av till exempel musiknoter, gravyrer, teckningar, kartor, bilder och böcker, likväl som enskilda objekt kan vara av stort värde för forskningen.

Vad kan du donera?

Biblioteket tar emot

 • Enskilda arkiv inklusive brevsamlingar efter författare, historiker, teologer, politiker, konstnärer, musiker och andra kulturpersonligheter, eller personer som varit verksamma vid Uppsala universitet och vars kvarlåtenskap är av intresse för nutida och framtida forskning.
  Råd och information inför överlämnadet av ett privatarkiv.
 • Även institutioners och föreningars arkiv kan lämnas till biblioteket. Klippsamlingar tas emot i undantagsfall, och enbart i anslutning till ett arkiv.
  Råd och information inför överlämnandet av föreningsarkiv.
 • Autografsamlingar.
 • Enstaka manuskript, äldre eller moderna, västerländska eller orientaliska, som har ett historiskt, litterärt eller annat kulturellt värde.
 • Material som kompletterar bibliotekets samlingar genom att det på ett eller annat sätt knyter an till arkiv eller enstaka objekt i bibliotekets ägo.
 • Bildsamlingar: fotografier, fotoalbum, fotosamlingar, arkitekturritningar, teckningar, gravyrer, litografier. Av stort intresse är porträtt på personer från akademi och universitet samt verksamma inom politik, kultur och näringsliv. Bildmaterial med topografiska motiv (städer, orter, byggnader) är också värdefulla komplement till samlingarna. Personer och motiv från Uppsala och Uppland är av stort intresse, men även nationellt och internationellt material.
 • Kartor (handritade, graverade, tryckta) och atlaser. I biblioteket finns stora samlingar av framförallt svenska kartor. Vi kompletterar gärna samlingarna med både svenska och utländska kartor.
 • Böcker eller boksamlingar (inkl. dedicerade böcker), tidningar, tidskrifter, småtryck som kompletterar eller utökar befintliga samlingar. I biblioteket finns det svenska trycket från år 1483 och framåt, men enstaka publikationer kan vara värdefulla för komplettering av samlingar. Läs mer om samlingar av äldre tryck.
 • Digitala arkiv, text- och bildmaterial och e-postkorrespondens, som förvaras på hårddiskar, CD-ROM, DVD eller äldre disketter hos privatpersoner, föreningar eller institutioner. Observera att vi för närvarande inte har möjlighet att underhålla och tillgängliggöra alla typer av filer och innehåll.

Biblioteket tar inte emot

 • Föremål, statyer, statyetter, oljemålningar, mynt och medaljer. 
  För föremål och konstverk, framför allt med anknytning till Uppsala och akademien, kontakta gärna Uppsala universitets museer (Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Medicinska museet, Myntkabinettet och Konstsamlingarna).

Kontakt

Har du material som du tror kan vara intressanta för forskningen och eftervärlden? Oavsett vilket material du vill lämna biblioteket är du välkommen att kontakta oss.

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se

Donationsvillkor

Material kan doneras eller testamenteras till biblioteket. En donationshandling upprättas, som reglerar villkoren för användandet av materialet. Syftet är först och främst att materialet i och med donationen skall bli fritt tillgängligt för forskningen. Dock kan i vissa fall delar av materialet, om det anses nödvändigt och enligt överenskommelse med biblioteket, beläggas med krav på tillstånd inför studium, eller förseglas en tid framåt.

En donation innebär att äganderätten helt övergår till Uppsala universitetsbibliotek, som förvarar och tillhandahåller materialet och i den mån resurserna tillåter även sorterar, beskriver och katalogiserar det.

Biblioteket är på inget sätt skyldigt att ta emot material som erbjuds, och förbehåller sig rätten, enligt avtal i donationshandlingen, att även i efterhand gallra de delar i donationen som inte är biblioteketsuppgift att bevara.

Du som är donator är självklart alltid välkommen att på plats ta del av det material du har donerat till biblioteket.

Depositionsvillkor

I undantagsfall tar biblioteket emot depositioner. En deposition innebär att deponenten behåller äganderätten över materialet. I sådant fall skall avsikten på sikt vara att depositionen övergår till donation, efter en i förväg avtalad tidsplan. Depositioner ordnas och förtecknas normalt ej av biblioteket. För depositioner upprättas en depositionshandling.

Leverans

Inför överlämnandet av ett arkiv - särskilt om det är ett omfattande sådant – vill vi gärna på plats se arkivets omfång och karaktär. Vi kommer då överens om vad som är relevant för biblioteket, och vad som inte kan tas emot. Sedan sker leveransen antingen genom att donator själv fraktar arkivet till biblioteket eller att biblioteket hämtar.

Enstaka objekt (en handskrift, några brev, fotografier etc.) kan sändas som rekommenderad försändelse med post.

Digitala arkiv eller innehållet i hårddiskar levereras enklast på CD-ROM, DVD eller USB.