Forum för digital humaniora

Forum för digital humaniora arrangerar olika aktiviteter, såsom seminarier med anknytning till digital humaniora samt workshoppar som handlar om hur man kan arbeta med olika dataset och digitala verktyg.

Området ”digital humaniora” kan avgränsas som en uppsättning särskilda metoder och praktiker – i sökningar och analyser av olika typer av digitalt material, i digitalt tillgängliggörande, i nya former för undervisning och i den kritiska reflexionen över digitaliseringen.

Forum för digital humaniora är en mötesplats för forskare och praktiker på detta område. Syftet är att öppna för diskussioner och erfarenhetsutbyte, att på sikt utveckla fastare organisationsformer, utveckla former för tekniskt stöd inom universitetet och formera gemensamma mångdisciplinära utvecklings- och forskningsuppgifter. Eftersom de stora universitetsbiblioteken länge har haft en ledande roll inom den digitalisering som särskilt berör humaniora, finns inom detta område ett ömsesidigt intresse av samverkan mellan forskare och bibliotek.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.