Uppsala universitetsbibliotek

Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Många av våra publikationer finns fritt tillgängliga för nedladdning i DiVA, Uppsala universitets vetenskapliga arkiv. Här kan du läsa mer om Open Access, avhandlingsproduktion och forskarstöd vid Uppsala universitet.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet, om hur du enkelt kan köpa våra publikationer på webben och om hur du som forskare knuten till Uppsala universitet kan söka tryckningsbidrag. Du kan också läsa mer om det nationella projektet Kriterium, som syftar till att stärka den vetenskapliga monografin som publiceringsform.

Aktuella böcker ur Acta-serierna

Här följer ett urval av aktuella titlar ur Acta-seriernas utgivning. Du kan köpa, låna eller ladda ner fulltext av de flesta titlar genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Du kan också hitta ett urval av tidigare Acta-titlar och avhandlingar publicerade i Actas serier här.


Per Holmberger och sockenlapparnas språk
Lars-Gunnar Larsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 274 s.
Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis

När den ihreska handskriftssamlingen på Uppsala universitetsbibliotek katalogiserades i början av 1900-talet fann man en samisk uppteckning från 1770-talet som visade sig ha tillkommit utanför Gävle. Uppteckningen, som består av en rituell s.k. björnvisa och en omfattande ordlista, hade sammanställts av östgöten Per Holmberger (1745–1807). För att förklara hur samiskt språkmaterial kunnat samlas så långt söderut i Sverige har tidigare forskare antagit att Holmbergers sagesmän varit kringströvande, fattiga samer som förirrat sig bort från sina hemtrakter och man hävdade att deras språk var sydsamiska.

I boken Per Holmberger och sockenlapparnas språk presenteras för första gången en utgåva av Holmbergers hela ordlista som sedan analyseras med tonvikt på språk och kultur... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist
Lennart Nordenfelt
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 270 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia, 111

I denna bok ger Lennart Nordenfelt en bred redogörelse för Uppsalafilosofen Thorild Dahlquists (1920–2009) liv och gärning som filosof och opinionsbildare. Dahlquist hade en enastående ställning som lärare och forskarhandledare i Uppsala (delvis också i övriga Sverige) trots att han aldrig innehade någon officiell lärostol. Han tjänstgjorde som extralärare och forskarassistent på filosofiska institutionen vid Uppsala universitet i närmare 50 år. Dahlquist uppskattades mycket högt, som lärare, rådgivare och vän, av många årgångar elever liksom av kolleger vid universitetet och andra lärosäten. Dahlquists publikationer är dock fåtaliga och det är svårt att utifrån bilda sig en uppfattning om hans bidrag till svensk filosofi. Nordenfelts avsikt i denna bok är att, framför allt på basis av Dahlquists egna handskrivna texter, ge en så fyllig bild som möjligt av hans ställningstaganden i filosofiska men också politiska frågor. Dahlquist var en av de starkaste och tydligaste förkämparna för den analytiska, ”vetenskapliga”, filosofin i Sverige. I en tid då denna filosofi fått många konkurrenter på de europeiska, inklusive de svenska, universiteten kan det vara av vikt att påminna sig hur de bästa argumenten bakom den analytiska filosofin gestaltar sig. Thorild Dahlquist formulerade under sin levnad många av dessa argument.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Evil and freedom: Reflections regarding Kant’s ”Religion within the Boundaries of Mere Reason”
Boris Kapustin
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 219 s.
Uppsala Studies in Social Ethics, 49

The book aspires to show the inherent paradoxes of the “pure idea” of freedom and its foreignness, and possible contrariety, revealed in and by some specific historical-political contexts, to freedom as practice of human liberation. This theme is looked at mainly through the prism of Kant’s moral and political philosophy, which—by way of critical engagement with it—offers a particularly propitious vantage point for its exploration and elaboration. Kant’s Religion within the Boundaries of Mere Reason, with its dramatic juxtaposition and conjoining of freedom with evil, along with its emphasis on “radical evil” and, at the same time, its dismissal of “diabolic evil” (as something applicable to and practicable by humans) is particularly seminal in this respect. The book furnishes a political-philosophical reading of the paradoxes of Kant’s account of freedom and culminates in showing what they reveal and allow us to come to grips with politics in “real life”, in particular the politics of great revolutions.

Köp                              Låna                              Ladda nedDeath and the Self: A Metaphysical Investigation of the Rationality of Afterlife Beliefs in the Contemporary Intellectual Climate

Johan Eddebo
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 206 s.
Uppsala Studies in Philosophy of Religion 3

This dissertation's purpose is to test the hypothesis that beliefs in the possibility of post-mortem survival can be rationally held within the context of the contemporary scientific and philosophical environment. In terms of criteria of rationality, a basic evidentialism is assumed, such that propositions which are sufficiently supported by the available evidence can be rationally held. With regard to the compatibility with contemporary science and philosophy, it follows as a further criterion that the relevant evidence must be satisfactorily anchored within the framework of these traditions... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Secession och diplomati: Unionsupplösningen 1905 speglad i korrespondens mellan UD, beskickningar och konsulat

Evert Vedung, Gustav Jakob Petersson, Tage Vedung (red.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 876 s.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 199

Denna skrift rymmer korrespondens mellan Utrikesdepartementet i Stockholm samt beskickningar och konsulat efter Norges utbrytning ur unionen den 7 juni 1905 fram till kalenderårets slut. Skriften belyser ett viktigt och städse aktuellt ämne: hur åstadkomma secessioner som inte river upp sår och alstrar förbittring utan främjar fred, vänskap och välstånd?

Originaldokumenten är skrivna med svårläst piktur och sirliga hälsnings- och avskedsharanger. Brevväxlingen var hemlig och ofta personlig mellan envoyéerna i t ex Köpenhamn, Berlin, S:t Petersburg och Lissabon och periodens fyra utrikesministrar August Gyldenstolpe, Fredrik Wachtmeister, Arvid Lindman och Eric Trolle. Meddelanden åsattes beteckningar som särskildt förtrolig eller strængeste inkognito. Meddelanden redovisas inte bara på skandinaviska språk utan även på franska, engelska, tyska, spanska, portugisiska och italienska

Köp                              Låna                              Ladda ned


Bevara för framtiden: Texter från en seminarieserie om specialsamlingar
Peter Sjökvist (red.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 183 s.
Scripta Minora Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis 16

Under 2014 och 2015 anordnades tre seminarietillfällen om specialsamlingar vid bibliotek, i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek, Skara stifts- och landsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Västerås stadsbibliotek, med stöd från Kungl. Biblioteket. I denna volym publiceras ett urval av föredragen i skriftlig form. De behandlar allt från tidigmoderna genrer till krigsbyten och internationella perspektiv på Rare Books Librarianship.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar
Olle Nordberg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 285 s.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 49

Hur de nya medievanorna påverkar unga människors skönlitterära läsning är en fråga som engagerar. I PISA-resultatens svallvågor har den diskuterats och debatterats flitigt under hela 2000-talet. Parallellt med denna debatt har även litteraturläsningens legitimering och plats inom skolans svenskämne varit föremål för diskussioner. Den sammantagna bilden av tonåringars attityder till litteraturläsning och av deras förmåga att läsa fiktionslitteratur har varit relativt dyster under den period av intensiv digitalisering som pågått under de senaste 15 åren. I Olle Nordbergs doktorsavhandling undersöks området på delvis nya sätt där tonåringar från olika utbildningsprogram inom gymnasieskolan har fått rika möjligheter att utveckla sina tankar om läsning och litteratur. Tre empiriska undersökningar genomförs med olika metoder, men med områdena attityd och kompetens gemensamt i fokus. Resultaten från dessa studier stöder och fördjupar varandra. De relateras även till litteraturdidaktiska perspektiv kopplade till gymnasieskolans svenskämne. I många avseenden visar sig då de medverkande 18-åringarnas litteraturläsning framträda i ett annat och mer positivt ljus än i den stereotypa bild som ofta förmedlats.

Köp                              Låna                              Ladda nedSensing Traditional Music Through Sweden's Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation
Karin Eriksson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 226 s.
Studia Musicologica Upsaliensia Nova Series 28

This thesis investigates the multiple and contested spaces of belonging that may be evoked by ritualised musical performance. It makes an ethnographic case study of the Zorn Badge Auditions in Sweden, in which musicians play before a jury in the hope of being awarded a Zorn Badge and a prestigious but also contested title: Riksspelman... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s
Hedvig Mårdh
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 407 s.
Ars Suetica 24

This is a study of the intersection between art historical theory and practice, and cultural heritage, where the revivals and mediations of the neoclassical Gustavian style have been used as a platform for further exploration. In relation to this, the use and changing meanings of the concepts authenticity and style have been examined. The research has a historiographical and multidisciplinary character, drawing on the fields of art history, critical heritage studies and design history... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


The 189 Partimenti of Nicola Sala: Complete Edition with Critical Commentary
Vol. 1. Nos. 1–100.,
Vol. 2., Nos. 101–189.,
Vol. 3. Critical Commentary
[Digital version only]
Peter van Tour
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 188 s, 159 s, 60 s.
Studia musicologica Upsaliensia, 27:1; 27.2; 27:3


This edition (in three volumes) presents the complete partimenti of Maestro Nicola Sala (1713–1801), composer and teacher of counterpoint at the Conservatorio della Pietà de’ Turchini in Naples. The initial impulse to create this edition arose after an encounter with Sala’s partimenti in Alexandre-Étienne Choron’s three volume treatise Principes de Composition des Écoles d’Italie (1808–09). The pedagogical sophistication of Sala’s keyboard exercises...[läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned (Vol. 3)