Uppsala universitetsbibliotek

Om biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för alla.

Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala.

Vår organisation

Universitetsbiblioteket är ett bibliotek indelat i fyra avdelningar med olika arbetsområden och har cirka 200 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier.

Ledningsgruppens medlemmar

Lars Burman, Överbibliotekarie

  • Maria Berggren, avdelningschef, Kulturarvsavdelningen
  • Gunilla Sundström, avdelningschef, avdelningen för ämnesbibliotek
  • Cecilia Winrow, avdelningschef, avdelningen för biblioteksstöd, t.f. avdelningschef, avdelningen för administrativa funktioner

Adjungerade

Organisationskarta
Arbetsordning
Verksamhetsberättelser
Avdelningar, enheter och personal

Press

Presskontakt: Sofia Ljungman, kommunikatör
072-999 91 27
sofia.ljungman@ub.uu.se

Biblioteksnämnden och biblioteksråden

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena.

Biblioteksnämnd

Ledamöter:
Anders Malmberg ordförande, prorektor
Andreas Wejderstam, studentrepresentant
Ann-Catrin Wells, studentrepresentant
Ingrid Nylander, professor
Kerstin Rydbeck, professor
Kira Stine Hansen, vicedirektör för Det Kongelige Bibliotek
Lars Burman, överbibliotekarie
Margaretha Andersson, seniorrådgivare
Marika Edoff, professor
Per Cullhed, utvecklingsstrateg
Susanna Rabow-Edling, forskare
Personalföreträdare: Anna Kviselius, Fia Wolters
Sekreterare: Angelika Holm

Biblioteksråd HumSam

(Humaniora och samhällsvetenskap)
Ledamöter: Kerstin Rydbeck ordf., Göran Eidevall, Jukka Hohenthal, Linn Areskoug, Marianne Dahlen, Mattias Lundberg, Jacob Stone
Personalföreträdare: Cecilia Natvig, Cecilia Petersson, Gunilla Sundström
Sekreterare: Boel Gustafsson

Biblioteksråd MedFarm

(Medicin och farmaci)
Ledamöter:  Ingrid Nylander ordf., Birgitta Tomkinson, Matts Olofsson, Martin Wohlin, Gunilla Westermark, Samuel Backman
Personalföreträdare: Gunilla Sundström, Karin Byström, Cecilia Bäckstrand
Sekreterare: Ulla Jakobsson

Biblioteksråd TekNat

(Teknik och naturvetenskap)
Ledamöter: Marika Edoff ordf., Anders Hast, Gabriella Andersson, Magnus Hellqvist
Personalföreträdare: Christer Lagvik, Gunilla Sundström, Linda Vidlund
Sekreterare: Pernilla Holmkvist

Mål och strategier

En viktig utgångspunkt för Uppsala universitetsbiblioteks arbete är de mål vi har satt upp för vår verksamhet.

Dessa mål är i sin tur baserade på de universitetsgemensamma målen och strategierna som klargör att Uppsala universitet ska ha framstående forskning, förstklassig utbildning, vara ett universitet i samhället och under ständig utveckling.

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek