Gyllenhjelmska biblioteket

Gyllenhjelmska biblioteket har sitt namn efter Carl Carlsson Gyllenhjelm (1574-1650), som var son till hertig Karl (sedermera Karl IX) och prästdottern Karin Nilsdotter.

Ämnesmässigt är inriktningen stats- och rättsvetenskap samt historia, men i den äldre delen finns också en stor del klassiska författare och lexika av olika slag.

Böckerna i samlingen är än så länge inte registrerade i LIBRIS, utan finns katalogiserade i äldre kataloger på kort eller i handskrift. Dessa kan man söka i efter kontakt med Enheten för äldre tryck och Handskriftsenheten.

Gyllenhjelm, som bland annat var riksamiral, instiftade ett slags stipendium för studenter att under Skytteanske professorns tillsyn bedriva ”bokliga konster”. Anslaget skulle bland annat täcka kostnaderna för studenternas kläder och böcker. Böckerna skulle efter studietiden lämnas kvar i Skytteanska huset till nytta för kommande studenter. Dessa böcker utgjorde grunden till Gyllenhjelmska biblioteket. Samlingen, som 1785 omfattade ca 480 volymer, kom allt eftersom att utökas med bokdonationer, bland annat med den boksamling som tillhört landshövdingen Hans Järta och skytteanske professorn Carl Thomas Järta.

1925 lämnade Skytteanska stiftelsen samlingen i Universitetsbibliotekets vård. Av den ursprungliga samlingen ligger huvuddelen, ca 320 hyllmeter, under enhetens för äldre tryck ansvarsområde, men enstaka verk är placerade vid universitetsbibliotekets handskrifts- respektive kart- och bildavdelning. Ett ganska stort antal böcker är dessutom deponerade i landshövdingens representationsvåning i Uppsala slott.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.